Dokumenty

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Hanna Instruments Czech, spol. s r. o.

1. Základní ustanovení
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy mezi firmou Hanna Instruments Czech, spol. s r.o. (Dodavatel) a jejími zákazníky (Odběratel).
1.2 Písemná ujednání mezi účastníky jsou upřednostněna před těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
1.3 Jakékoliv jiné obchodní podmínky nejsou pro Dodavatele závazné, a to ani v případě, že jsou součástí objednávky Odběratele.
1.4 Vztahy mezi odběratelem a dodavatelem se vždy řídí platnou legislativou České republiky (obchodním zákoníkem).

2. Předmět prodeje
2.1 Předmětem prodeje je libovolné zboží a služby uvedené v katalogu Hanna Instruments či jiném nabídkovém materiálu firmy Hanna Instruments včetně konkrétních cenových nabídek určených konkrétním odběratelům.

3. Cena zboží a způsob objednání
3.1 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. K uvedeným cenám bude připočteno DPH dle platných právních předpisů. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění v závislosti od pohybu kurzu CZK vůči cizím měnám. Dodavatel není zodpovědný za chyby vzniklé při tisku katalogů.
3.2 Pro upřesnění ceny a specifikace předmětu plnění je odběratel oprávněn si vyžádat cenovou nabídku, jejíž platnost je 30 kalendářních dnů ode dne vystavení, není-li uvedeno jinak.
3.3 Náklady na dopravu v ČR u objednávky do 5 000 Kč bez DPH nejsou zahrnuty v ceně. Výše nákladů na dopravu je uvedená v potvrzení objednávky v závislosti na váze dodávky a vzdálenosti do místa plnění.
3.4 U objednávky zboží do 2 000 Kč bez DPH je účtován manipulační poplatek ve výši 60 Kč bez DPH.
3.5 Zboží se objednává písemně (poštou, faxem, e-mailem), objednávka má obsahovat následující údaje:
– přesný název Odběratele, jeho IČ, DIČ a adresa,
– přesná adresa dodání zboží, pokud je odlišná od sídla Odběratele,
– kontaktní osoba, která objednávku vyřizuje, a spojení na ni (telefon, e-mail),
– co nejpřesnější specifikace objednávaného zboží, nejlépe včetně katalogového čísla. Nepřesné nebo neúplné údaje na objednávce mohou nepříznivě ovlivnit dodací lhůtu.

3.6 Dodavatel po obdržení objednávky vystaví potvrzení objednávky, ve kterém je uvedena přesná specifikace zboží, objednané množství, prodejní cena a předpokládaný termín dodání. Pokud Odběratel nesdělí do 3 dní písemně, telefonicky č jiným prokazatelným způsobem svoje námitky, bude Potvrzení objednávky, resp. Kupní smlouva požadována za uzavřenou.
3.7 U zboží může být samostatně účtován Poplatek za historická elektrozařízení (PHE) dle podmínek výrobce. Výška příspěvku bude uvedena na potvrzení objednávky.

4. Platební podmínky
4.1 Úhrada ceny se uskutečňuje dle předběžné dohody buď převodem na základě daňového dokladu se splatností 14 dní od převzetí předmětu plnění, nebo v hotovosti při převzetí zboží (osobní odběr, platba na dobírku).
4.2 V případě, že Odběratel objednává u Dodavatele poprvé, Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat úhradu celé dohodnuté ceny nebo její části předem.
4.3 V případě, že Odběratel neprovede ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře vystavené Dodavatelem úhradu, je Dodavatel oprávněn účtovat Odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,1% dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jeho úplného uhrazení.
4.4 Nebezpečí škody na zboží přechází na Odběratele okamžikem splnění dodávky zboží. Vlastnictví ke zboží přechází na Odběratele okamžikem zaplacení kupní ceny za dodané zboží. Zaplacením se rozumí připsání placené částky na účet dodavatele.

5. Dodací podmínky
5.1 Předpokládaný termín dodání je uveden v potvrzení objednávky. Dodavatel může ve výjimečných případech termín plnění prodloužit, musí však neprodleně na tuto skutečnost upozornit Odběratele.
5.2 Dodavatel si vyhrazuje právo účtovat Odběrateli náklady spojené s dopravou předmětu plnění.
5.3 Dopravu zboží na místo určené v objednávce zajišťuje Dodavatel zásilkovou službou nebo poštou.
5.4 Odběratel je povinen zajistit převzetí zboží na určeném místě. Pokud Odběratel odmítne převzít zboží bez uvedení řádného důvodu, je Dodavatel oprávněn účtovat Odběrateli manipulační poplatek až do výše skutečných nákladů na dopravu zboží k Odběrateli a Odběratel je povinen tento poplatek zaplatit.

6. Stornování objednávky Odběratelem
6.1 Po přijetí objednávky Dodavatelem je třeba změnu objednávky či její stornování projednat s příslušným prodejcem.
6.2 Dodavatel je oprávněn vyúčtovat Odběrateli storno poplatek až do výše 50 % ceny předmětu plnění anebo její stornované části na pokrytí nákladů účelně vynaložených v souvislosti se změnou stornováním objednávky.

7. Odpovědnost za vady
7.1 Při převzetí je Odběratel povinen provést fyzickou kontrolu dodávky a porovnat s údaji na dodacím listu. Jestliže při kontrole zjistí zjevné vady nebo chybějící, případně rozbité zboží, je povinen tuto skutečnost ihned nahlásit Dodavateli, a to nejpozději do 3 dnů od jeho obdržení. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel. Zásilky, jejichž obal je zjevně poškozen nebo jsou zřejmé jiné známky poškození zásilky, Odběratel nepřevezme a reklamuje přímo u zásilkové služby nebo pošty.
7.2 Dodavatel není odpovědný za vady vzniklé jednáním odběratele, které je v rozporu s dodaným návodem k použití nebo s obecně známými zásadami laboratorní praxe.

8. Záruka
8.1 U dodávek přístrojů dodavatel vystaví řádný záruční list, ve kterém jsou uvedeny podmínky uznání záruky a dále druh a výrobní číslo přístroje, datum předání a délka záruční doby.
8.2 Záruka zahrnuje bezplatné odstranění vad, vzniklých během záruční doby chybou výroby, vadou materiálu, montáží či instalací Dodavatelem.
8.3 Záruka nebude uznána, jestliže uživatel nepředloží patřičně vyplněný záruční list nebo při svévolných změnách v záručním listu.
8.4 Pro provedení bezplatné záruční opravy je uživatel povinen výrobek předložit v originálním obalu a včetně požadované dokumentace, a to písemné objednávky záručního servisního zásahu s popisem závady a údaji o odběrateli (název, adresa, IČ, kontaktní osoba a spojení) – kopie záručního listu.
8.5 Při neoprávněném uplatnění záruky si dodavatel vyhrazuje právo požadovat od uživatele úhradu vzniklých nákladů.
8.6 Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku neprovozuschopnosti nebo vadné funkce výrobku, a za jakékoliv požadavky vznesené vůči uživateli třetí stranou.

9. Servis
9.1 Na dodané přístroje zajišťuje dodavatel záruční i pozáruční servis. Místem provedení servisního zásahu je sídlo Dodavatele.
9.2 U pozáručního servisu je nejprve provedena diagnostika závady a Odběratel je seznámen s předpokládaným rozsahem a cenou opravy. Pokud oprava není následně Odběratelem potvrzena, je za diagnostiku účtován poplatek ve výši 850,- Kč.
9.3 Dodavatel je oprávněn k zajištění servisu použít i třetích osob.

10. Závěrečné ustanovení
10.1 Nestanoví-li kupní smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Dodavatelem a Odběratelem jinak, vyjadřuje Odběratel odesláním objednávky souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny na internetu na adrese www.hannacz.com
10.2 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2011.