Produkty

Fotometry

HI 83099

Přístroj HI 83099 je v současné době jedním z nejuniverzálnějších fotometrů na trhu. Měřič stanovuje 44 nejdůležitějších parametrů pro testování kvality vody. Tento kompaktní fotometr pracuje ve třech různých rozsazích a prakticky vyhovuje všem CHSK požadavkům: 0-150 mg/l, 0-1500 mg/l a 0-15000 mg/l. Fotometr splňuje požadavky normy USEPA 410,4 a je vždy zárukou vysoké kvality měření. HI 83099 přístroj lze ovládat ručně nebo prostřednictvím počítače skrze integrovaný RS232 port. Dokumentace a analýza naměřených dat je realizována prostřednictvím HI 92000 aplikačního softwaru. Přístroj HI 83099 funguje na běžné 9V baterie asi dvě hodiny. Navíc může fotometr pracovat nepřetržitě i při běžném síťovém 12 V napětí. Přístroj můžete během sekundy vynulovat. Chemikálie k tomuto fotometru jsou mnohem levnější než ty, které jste používali doposud. To vše a o hodně víc získáte za zlomek nákladů drahého spektrofotometru!

HI 83200

HI 83200 je jedním z nejvšestrannějších fotometrů na trhu. Tento fotometr změří až 44 nejdůležitějších parametrů kvality vody. Jako všechny přístroje z této série i HI 83200 při napájení běžnými 9 V bateriemi vydrží fungovat několik hodin. Kromě toho přístroj může nepřetržitě pracovat i se vstupním napětím 12-20 voltů stejnosměrného napětí. HI 83200 se velmi jednoduše obsluhuje. Přístroj se může během sekundy vynulovat. Chemikálie k tomuto fotometru jsou mnohem levnější než ty, které jste používali doposud. To vše a o hodně víc získáte za zlomek nákladů za běžný drahý spektrofotometr. HANNA fotometry používají exkluzivní blokovací systém, který upevní kyvetu vždy do stejné polohy. Vestavěný RS232 port umožňuje přenos dat do počítače. Pro práci s daty použijte HANNA HI 92000 Windows ® kompatibilní software.

HI 83203

Multiparametrový fotometr využíván v akvakultuře. Stanovuje amoniak, celkový a volný chlór, měď, dusičnany, dusitany, rozpuštěný kyslík, fosfáty a pH.

HI 83218

Multiparametrový fotometr využíván v akvakultuře. Stanovuje amoniak, chrom, kyanid, dusičnany, dusitany, fosfor.

HI 83209

Multiparametrový fotometr využíván ve výuce. Stanovuje amoniak, celkový a volný chlór, měď, chrom, barvu, dusičnany, dusitany, rozpuštěný kyslík, fosfáty, fosfor, křemík, zinek, stříbro a pH.

HI 83211

Multiparametrový fotometr využíván v chemickém průmyslu. Stanovuje křemík, amoniak, chrom, měď, kyselinu kyanurovú, jód, železo, molybden, nikl, fosfáty, fosfor, křemík, zinek, stříbro a pH.

HI 83225

Multiparametrový fotometr využíván pro analýzu živin pro skleníky a hydroponie. Stanovuje amoniak, dusičnany, fosfor, draslík, vápník, horčík, sulfáty.

HI 83215

Multiparametrový fotometr využíván pro analýzu živin pro skleníky a hydroponie. Stanovuje amoniak, dusičnany, fosfor a draslík.

HI 83206

Multiparametrový fotometr využíván při testování environmentálních vzorků. Stanovuje amoniak, celkový a volný chlór, chrom, barvu, měď, kyselinu kyanurovú, molybden, nikl, dusičnany, dusitany, rozpuštěný kyslík, fosfáty, fosfor, křemík, zinek, stříbro a pH.

HI 83213

Multiparametrový fotometr využíván při při analýzách odpadních a komunálních vod. Stanovuje horčík, amoniak, brom, celkový a volný chlór, chrom, barvu, měď, jód, nikl, dusičnany, dusitany, rozpuštěný kyslík, fosfáty, fosfor, zinek, stříbro a pH.

HI 83205

Multiparametrový fotometr využíván při v kotelnách a pro chladící věže. Stanovuje horčík, amoniak, brom, oxid chloričitý, celkový a volný chlór, chrom,  měď, hydrazín, železo, molybden, dusičnany, dusitany, rozpuštěný kyslík, fosfáty, křemík, zinek a pH.

HI 83212

Multiparametrový fotometr využíván v elektrárnách. Stanovuje  amoniak, celkový a volný chlór, měď, hydrazín, molybden, fosfáty, fosfor, křemík a stříbro.

HI 83210

Multiparametrový fotometr využíván v továrnách na výrobu celulózy a papíru. Stanovuje horčík, oxid chloričitý, celkový a volný chlór, barvu, rozpuštěný kyslík, fosfáty, stříbro, křemík, zinek a pH.

HI 83208

Multiparametrový fotometr využíván při určování vlastností vody. Stanovuje amoniak, celkový a volný chlór, měď, fluorid, železo, mangan, molybden, nikl, dusičnany, rozpuštěný kyslík, fosfáty, fosfor, stříbro, křemík, zinek a pH.

HI 83216

Multiparametrový fotometr využíván v lázních a bazénech. Stanovuje alkalinitu, celkový a volný chlór, kyselinu kyanurovú, tvrdost a pH.

HI 83226

Multiparametrový fotometr využíván v lázních a bazénech. Stanovuje alkalinitu, brom, celkový a volný chlór, měď, kyselinu kyanurovú, tvrdost, železo, ozon a pH.

HI 83207

Multiparametrový fotometr využíván v čističkách odpadních vod a průmyslu. Stanovuje hliník, barvu, měď, flourody, celkový a volný chlór, mangan, molybden, nikl, dusičnany, rozpuštěný kyslík, fosfáty, fosfor, stříbro, zinek a pH.

Série HI 96XXX

Nová řada HANNA jednoparametrových fotometrů zahrnuje fotometry stanovující amoniak, chlor (několik rozsahů), měď, aniontové detergenty, fluoridy, železo, dusitany, fosfáty, fosfor a další. Pro tuto sérii přístrojů je charakteristický velký duální LCD displej, pokročilý optický systém, funkce CAL CHECK™. Všechny tyto přístroje jsou vodotěsné. Optický systém, zajišťující přesné naměřené výsledky, se skládá z wolframové žárovky (přístroj HI 96715 má LED diody) a interferenčního filtru s úzkým pásmem. Pomocí exkluzivní funkce CAL CHECK™ si uživatel může kdykoliv ověřit výkon svého přístroje. Provedení této operace vám zabere jen pár minut a vy si tak můžete být jistí, že je fotometr správně nakalibrován. V případě nutnosti, můžete připravenými NIST standardy přístroj znovu rekalibrovat. Všechny přístroje jsou od výroby nakalibrované a jejich speciálně vyvinutý elektronický a optický design minimalizuje nutnost rekalibrace. Díky své vodotěsnosti a ochrannému uzávěru kyvety (chrání vzorek před prachem a špínou) jsou fotometry HI 96 série ideálními přístroji pro terénní měření. Ovládání přístroje je pro vás velice snadné. Přístroj uživatele varuje vždy, když jsou baterie příliš slabé. Pro šetření baterií se po 10 minutách
nečinnosti přístroj sám automaticky vypne. Kyveta je vyrobená ze speciálního optického skla zajišťující tak nejlepší výsledky. Fotometr využívá exkluzivní funkci „blokovacího systému“, který zajistí upevnění kyvety vždy do stejné polohy. Hrdlo kyvety je dostatečně široké pro snadnější doplňování reagencií.
K zajištění maximální opakovatelnosti vašich měření, jsou činidla k dispozici jak v práškové tak kapalné formě.

Od 3900

HI 96701

Chlor je nejběžnější dezinfekční prostředek vody. Používá se v mnoha aplikacích čištění vody jak průmyslu tak i v obecních čističkách odpadních vod, dále v potravinářství a bazénech. HI 96701 je fotometr, který stanovuje volný chlór s vysokým rozlišením a přesností a ihned odečet zobrazuje na displeji. Jednoduché, rychlé, šetrné a přesné měření, tento přístroj je optimální řešení pro terénní měření. Přístroj HI 96701 měří volný chlór (Cl2) obsažený ve vzorcích vody v rozsahu 0.00 až 5.00 mg/L (ppm). Pomocí výkonné validační funkce CAL CHECK™, můžete kdykoliv ověřit výkon přístroje. Validace je uživatelsky přívětivá. Pomocí exkluzivních HANNA NIST připravených standardů můžete ověřit výkon přístroje a v případě nutnosti jej překalibrovat. Reagencie jsou v práškové formě a dodávané v sáčcích. Množství reagencie je přesně dávkované pro zajištění maximální opakovatelnosti.

HI 96707

Dusitany jsou považovány za nejčastější chemické polutanty. Dusitany jsou produkovány při oxidaci čpavku nebo pochází ze zemědělských, městských nebo průmyslových odpadů. V akvaristice a akvakultuře jsou dusitany vysoce toxické, způsobují úhyn ryb a vodních živočichů tím, že ochuzují krev o kyslík. Dusitany by se měly udržovat ve velmi nízké koncentraci (pod 0.1 mg/L), protože jsou toxické a nebezpečné pro lidi a zvířata.  Přitom u aplikací, jako jsou chladící věže, se udržuje vysoká koncentrace dusitanů z důvodu jejich kapacity ochrany před korozí. Přístroj HI 96707 měří dusitanový dusík (NO2-N) obsažený v rozsahu 0.000 až 0.600 mg/L (ppm) ve vzorcích  pitné, povrchové a slané vody a odpadních vodách. Metoda je přizpůsobená EPA schválené metodě. Přístroj HI 96707 je přenosný, mikroprocesorový přístroj s automatickou diagnostikou. Fotometr má vyspělý optický systém na bázi speciální wolframové žárovky a úzkého pásma interferenčního filtru, což umožňuje přesné a opakovatelné výsledky.  Všechny přístroje jsou továrně kalibrované a elektronický a optický design umožňuje minimalizovat potřebu časté rekalibrace. S výkonnou funkcí CAL CHECK™ validation,  můžete kdykoliv ověřit výkon přístroje. Validace je uživatelsky přívětivá. Pomocí exkluzivních HANNA NIST připravených standardů můžete ověřit výkon přístroje a v případě nutnosti jej překalibrovat. Reagencie jsou v práškové formě a dodávané v sáčcích. Množství reagencie je přesně dávkované pro zajištění maximální opakovatelnosti.

HI 96728

Dusičnany jsou základní živinou rostlin, ale musí být sledovány pro udržení správného zdraví.  Nadměrné hodnoty dusičnanů jsou škodlivé a dokonce mohou být toxické-účinně rostliny „spalují“. Dusičnany je možné nalézt jak v povrchových tak i v podzemních vodách. V pitných vodách je hladina dusičnanů sledována z důvodu toxicity. Domácí dodávka vody by neměla přesahovat obsah dusičnanů nad 45 mg/L. HI 96728 je fotometr, který měří dusičnany s vysokým rozlišením a přesností ihned zobrazující výsledné hodnoty na displeji. Jednoduché, rychlé, šetrné a přesné měření dělá tento přístroj jako optimální řešení pro terénní měření dusičnanů. Přístroj HI 96728 stanovuje obsah dusičnanů v rozsahu 0.0 až 30.0 mg/L (ppm). S výkonnou funkcí CAL CHECK™ validation můžete kdykoliv ověřit výkon přístroje. Validace je uživatelsky přívětivá. Pomocí exkluzivních HANNA NIST připravených standardů můžete ověřit výkon přístroje a v případě nutnosti jej překalibrovat. Reagencie jsou v práškové formě a dodávané v sáčcích. Množství reagencie je přesně dávkované pro zajištění maximální opakovatelnosti.